ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Álláspályázók számára

A Tájékoztató utolsó frissítésének dátuma: 2018. május 24.

 

 1. Bevezetés

 

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az Abroncs Kereskedőház Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 71-73., cégjegyzékszáma: 01-09-462214, adószáma: 12062852-2-44) ismertesse Önnel az álláspályázatokkal kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulaion (GDPR)) előírásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve. A hozzá beadott álláspályázatokhoz kapcsolódó adatkezelések tekintetében az Abroncs Kereskedőház Kft. adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő vagy AKH).

 

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja

 

Adatkezelőként azért tároljuk az Ön személyes adatait, hogy amennyiben Ön az AKH, mint munkahely iránt érdeklődik, és a jelentkezési folyamat során megküldi számunkra személyes adatait, akkor az AKH felvehesse Önnel a kapcsolatot, és az Ön által megadott információk alapján bekerülhessen az AKH felvételi folyamatába, ideális esetben pedig állásajánlatot kaphasson az AKH-tól.

A felvételi folyamat során nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat semmilyen más célból, különösen nem abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk.

Az adatai kezelése az Ön hozzájárulásán alapul (az adatkezelés jogalapja). Álláspályázatának önkéntes benyújtásával Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

 

 1. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés időtartama

 

Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket az álláspályázatra jelentkezők kifejezetten és önként adtak meg.

A kezelt személyes adatok a következők (a kapcsolattartáshoz szükséges adatok):

– név,

– e-mail cím,

– mobiltelefonszám,

– benyújtott önéletrajz (CV) és / vagy motivációs levél

– amennyiben munkatársi ajánlási rendszerünkön keresztül kerül be a felvételi folyamatunkba, akkor az Önt ajánló munkatárs neve.

Az álláspályázó által megküldött önéletrajzában, motivációs levelében szereplő egyéb, önkéntesen megadott személyes adatok között jellemzően, de nem kizárólagosan szerepelhetnek a következők:

– születési hely és idő,

– iskolai végzettség,

– korábbi és jelenlegi munkahelyek adatai,

– képzettségre, megszerzett minősítésekre vonatkozó információk,

– szakmai tevékenységekre, szakmai szervezeti tagságra vonatkozó információk,

– szabadidős tevékenységre, hobbira vonatkozó információk,

– családi állapotra vonatkozó információk.

Kifejezetten demográfiai adatokat – például nem és foglalkozás – nem gyűjtünk, de állásajánlatra történő jelentkezéskor Ön önkéntesen megadhat ilyen adatokat.

A felvételi folyamat során nem gyűjtünk különleges személyes adatokat.

Az álláspályázatok kapcsán megadott személyes adatokat 1 évik őrizzük meg, mert ezen időszak alatt van annak reális esélye, hogy Ön számára megfelelő állást tudunk ajánlani. Természetesen bármikor kérheti az Ön által megadott személyes adatok törlését.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférés

A velünk közölt személyes adatokat, különösen a benyújtott álláspályázatban szereplő önéletrajzot és motivációs levelet kizárólag a felvételi folyamatban részt vevő AKH munkatársak jogosultak megtekinteni, kezelni.

 

 1. Az Önt megillető jogok

 

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az adatvedelem@akh.hu email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között -:

 1. a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
 2. b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
 3. c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))
 4. c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
 5. d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha
(i) a személyes adatokra már nincs szükség a 2. pontban megjelölt célból;
(ii) Ön visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja;
(iii) adatai kezelése jogellenesen történt;

Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 1. e) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), ha:
(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
(iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
(iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;

f), kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);

 1. g) tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők (21. cikk (2)-(3));
 2. h) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

 

 1. Kapcsolat

 

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel kérjük, forduljon hozzánk az adatvedelem@akh.hu e-mail címen.

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen válaszolunk.

Adatkezelési Tájékoztatónk mindenkor aktuális változata hozzáférhető a https://akh.hu/karrier/ honlapon.